شنبه 23 تیر و شنبه 30 تیر : تنکابن  

جلسه با آموزش و پرورش و فرماندار 

جلسه با امام جمعه و دانش آموزان